Spiga

Ang Pasko Ay Sumapit | Pinoy Christmas Carol

Ang Paskó ay Sumapit
Tayo ay mangagsi-awit
Ng magagandáng himig
Dahil sa Diyós ay pag-ibig

Nang si Kristò'y isilang
May tatlóng haring nagsidalaw
At ang bawat isá ay nagsipaghandóg
Ng tanging alay

Koro:
Bagong taón ay magbagong-buhay
Nang Lumigaya ang ating bayan
Tayo'y magsikap upang makamtán
Natin ang kasaganaan

Tayo'y mangagsiawit
Habang ang mundó'y tahimik
Ang araw ay sumapit
Ng sanggól na dulot ng langit

Tayo ay magmahalan
Ating sundin ang gintóng aral
At magbuhát ngayón
Kahit hindî Paskó ay magbigayan

0 comments:

Post a Comment